Akt poświadczenia dziedziczenia Zgierz - Notariusz Angelika Kuropatwa

Akt poświadczenia dziedziczenia Zgierz

Akt poświadczenia dziedziczenia Zgierz to sporządzony przez notariusza dokument, na podstawie którego spadkobierca nabywa ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłej osoby. Stanowi więc dowód na to, że dana osoba jest spadkobiercą.

Akt poświadczenia dziedziczenia Zgierz - Kancelaria Notarialna Angelika Kuropatwa

Poświadczenie dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia następuje jedynie na zgodne żądanie osób, które mogą być spadkobiercami testamentowymi lub z mocy ustawy. Żeby uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia, konieczna jest obecność przy czynności spisywania go wszystkich osób, które mogą być spadkobiercami. Muszą być oni również zgodni co do wysokości przypadających im udziałów.

Akt poświadczenia dziedziczenia - dokumenty

Żeby można było sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia niezbędne będzie przygotowanie odpowiednich dokumentów:

 1. dokumenty tożsamości,
 2. odpis aktu zgonu spadkodawcy,
 3. testament spadkodawcy (jeśli takowy sporządził)
 4. zaświadczenie o numerze PESEL spadkodawcy (wydaje je zwykle Urząd Miasta),
 5. odpisy aktów stanu cywilnego spadkobierców:
  – skrócone odpisy aktów urodzenia,
  – skrócone odpisy aktów małżeństwa (akt małżeństwa w przypadku małżonka spadkodawcy oraz dzieci, które zmieniły nazwisko po wstąpieniu w związek małżeński),
 6. numer księgi wieczystej jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość.
Akt poświadczenia dziedziczenia - Notariusz Angelika Kuropatwa Zgierz
Notariusz Angelika Kuropatwa - Akt poświadczenia dziedziczenia Zgierz

Akt poświadczenia dziedziczenia - przeciwwskazania do sporządzenia

Notariusz nie sporządzi aktu poświadczenia dziedziczenia w przypadku, gdy:

 • spadek został otwarty przed 1. lipca 1984 r.
 • został już uprzednio sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia lub zostało wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w stosunku do spadku;
 • podczas sporządzania protokołu dziedziczenia wyjdą na jaw okoliczności, które wskazują, że przy jego sporządzeniu nie były obecne wszystkie osoby, które mogą być spadkobiercami ustawowymi lub testamentowymi, lub też osoby, na których rzecz spadkodawca poczynił zapisy windykacyjne, albo istnieją lub istniały testamenty, które nie zostały otwarte lub ogłoszone;
 • w sprawie brak jurysdykcji krajowej;
 • osoby zainteresowane nie złożyły zgodnego żądania poświadczenia dziedziczenia,
 • spadkodawca był cudzoziemcem lub, nie posiadając żadnego obywatelstwa, nie mieszkał w Polsce albo w skład spadku wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości położonej za granicą.

Notarialne poświadczenie dziedziczenia – koszt

Maksymalny koszt opłat za czynności notarialne obejmujące sporządzanie protokółu dziedziczenia oraz aktu poświadczenia dziedziczenia jest regulowany przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Maksymalna cena za sporządzenie protokołu dziedziczenia to 100 zł, natomiast za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia to 50 zł.

Skontaktuj się, żeby poznać cennik.

Akt poświadczenia dziedziczenia - i co dalej?

Gdy już spadkobierca uzyska akt poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, nie oznacza to, że skończyły się już jego obowiązki jako spadkobiercy. Jeśli w skład majątku spadkowego wchodzi nieruchomość, spadkobierca winien ujawnić prawa nabyte na podstawie dziedziczenia w księdze wieczystej. Kolejnym jego obowiązkiem jest zgłoszenie majątku spadkowego do opodatkowania poprzez złożenie w urzędzie skarbowym stosownej deklaracji podatkowej.

Akt poświadczenia dziedziczenia a wpis
do księgi wieczystej

Aby ujawnić w księdze wieczystej nabyte prawa należy złożyć w sądzie wniosek o wpis prawa własności. Wniosek taki w przypadku nieruchomości nabytej na podstawie dziedziczenia podlega opłacie stałej w wysokości 150 zł. Jeśli natomiast spadkobierca zwleka ze złożeniem wniosku, mogą zostać nałożone na niego nieprzyjemne konsekwencje. Sądy spadku i notariusze, którzy sporządzili akt poświadczenia dziedziczenia mają obowiązek powiadomić sąd właściwy do prowadzenia księgi wieczystej o każdej zmianie właściciela nieruchomości uregulowanej w księdze. Jeśli nowy właściciel będzie nieustannie zwlekał ze złożeniem wniosku o ujawnienie prawa własności, sąd może nałożyć na niego karę grzywny w wysokości od 500 zł do nawet 10 000 zł.

Akt poświadczenia dziedziczenia Zgierz, protokół dziedziczenia - Notariusz Angelika Kuropatwa

Akt poświadczenia dziedziczenia Zgierz

W Kancelarii Notarialnej w Zgierzu prowadzonej przez Angelikę Kuropatwę oferowane są usługi sporządzenia aktów poświadczenia dziedziczenia.

Zapraszamy do kontaktu.