NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Wymagane dokumenty, powinny być dostarczone do Kancelarii przed umówionym terminem jej
dokonania w oryginale, ewentualnie przesłane drogą mailową, celem sprawdzenia,
czy w danym przypadku są wystarczające do sporządzenia aktu notarialnego lub dokonania innej
czynności notarialnej.

Osoba pragnąca dokonać czynności notarialnej powinna legitymować się ważnym dowodem osobistym
bądź paszportem.


Informacje o dokumentach uzyskacie Państwo w Naszej Kancelarii osobiście, telefonicznie bądź drogą
mailową.


Poniżej przykładowe wyliczenie czynności i wymaganych dokumentów.
Może zaistnieć konieczność złożenia również innych dokumentów, wskazanych przez Notariusza, w
zależności od konkretnego stanu faktycznego i prawnego.

UMOWA ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

w tym: umowa sprzedaży,
darowizny, zamiany,
zniesienia współwłasności

 • numer księgi wieczystej,
 • dane osobowe stawających, a w przypadku osób prawnych – numer KRS, umowa/statut określająca kompetencje organów, uchwała odpowiedniego organu obejmująca zgodę na dokonanie czynności prawnej,
 • podstawa nabycia zbywanej nieruchomości, czyli np.: wypis aktu notarialnego, odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia,
 • wypis z rejestru gruntów – gdy powierzchnia działki w ewidencji gruntów zgadza się z powierzchnią w księdze wieczystej albo
 • wypis z rejestru gruntów z wyrysem z mapy ewidencyjnej na całą księgę wieczystą – jeśli powierzchnia działki różni się między księgą a ewidencją albo gdy odłączamy działkę do nowej księgi,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku albo decyzja o warunkach zabudowy,
 • zaświadczenie o tym, czy zbywana nieruchomość położona jest na obszarze wyznaczonym jako obszar zdegradowany, obszar rewitalizacji oraz czy nie wchodzi w zakres specjalnej strefy rewitalizacji,
 • zaświadczenie wskazujące, czy działka objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub czy wydano decyzję, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach
 • warunki umowy (cena, sposób zapłaty, terminy zapłaty i wydania nieruchomości).

UMOWA ZBYCIA
LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

w tym: umowa sprzedaży,
darowizny, zamiany,
zniesienia współwłasności

 • numer księgi wieczystej,
 • dane osobowe stawających, a w przypadku osób prawnych – numer KRS, umowa/statut określająca kompetencje organów, uchwała odpowiedniego organu obejmująca zgodę na dokonanie czynności prawnej,
 • podstawa nabycia zbywanego lokalu, czyli np.: wypis aktu notarialnego, odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia,
 • zaświadczenie o tym, czy zbywana nieruchomość położona jest na obszarze wyznaczonym jako obszar zdegradowany, obszar rewitalizacji oraz czy nie wchodzi w zakres specjalnej strefy rewitalizacji,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wypis z rejestru lokali,
 • zaświadczenie o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność (jeżeli udział w gruncie był przedmiotem użytkowania wieczystego)
 • warunki umowy (cena, sposób zapłaty, terminy zapłaty i wydania nieruchomości).

UMOWA ZBYCIA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

w tym: umowa sprzedaży,
darowizny, zamiany

 • numer księgi wieczystej, jeżeli została założona,
 • dane osobowe stawających,
 • podstawa nabycia – akt notarialny, postanowienie sądu, przydział ze spółdzielni, umowa ze spółdzielnią,
 • zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej,
 • warunki umowy (cena, sposób zapłaty, terminy zapłaty i wydania)

Pełnomocnictwo:

 • dane osobowe mocodawcy,
 • dane osobowe pełnomocnika,
 • zakres pełnomocnictwa.

Testament:

 • dane osobowe sporządzającego testament,
 • dane osoby powoływanej do spadku.

Akt poświadczenia dziedziczenia:

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 • zaświadczenie o numerze PESEL spadkodawcy,
 • numery ksiąg wieczystych, w których ujawniony jest spadkodawca,
 • odpisy aktów stanu cywilnego spadkobierców: odpisy skrócone aktów urodzenia/małżeństwa/zgonu spadkobierców,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa zmarłego, jeśli w chwili śmierci zmarły pozostawał w związku małżeńskim,
 • dane osobowe spadkobierców.

Przyjęcie/odrzucenie spadku:

 • dane osobowe osoby przyjmującej/odrzucającej spadek,
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • informacje dotyczące kręgu spadkobierców.

UMOWA
MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane osobowe małżonków.

* przy akcie notarialnym możliwe jest również przedłożenie przez sprzedającego zaświadczenia właściwego organu administracji terenowej potwierdzającego, że w przedmiotowym lokalu nikt nie jest zameldowany oraz zaświadczenia wydanego przez zarządcę nieruchomości o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych,
* jeśli obecny właściciel nabył nieruchomość w spadku albo na podstawie darowizny dokonanej po 01.01.2007r. do zbycia konieczne jest zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku lub należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
* jeśli nieruchomość obciążona jest służebnością lub użytkowaniem a osoba uprawniona zmarła, należy przedłożyć akt jej zgonu, przy czym jeśli osoba ta żyje, powinna zrzec swojego uprawnienia,
* jeśli rzecz jest obciążona hipoteką, należy przedłożyć zgodę wierzyciela na jej wykreślenie z księgi wieczystej, a jeśli istnieje zadłużenie – konieczne będzie zaświadczenie o jego aktualnej wysokości wydane przez wierzyciela, wskazujące rachunek techniczny do spłaty.