Kancelaria notarialna Angelika Kuropatwa - akt notarialny Zgierz

Akt notarialny Zgierz

Akt notarialny Zgierz – akt notarialny ma na celu udokumentować dokonanie czynności prawnej. Sporządza się go gdy przepisy tego wymagają lub gdy strony tak ustaliły. W Kodeksie Cywilnym nie ma jednoznacznej definicji, czym dokładnie jest akt notarialny ani jakie są jego formy. Według Ustawy z dn. 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz sporządza akt notarialny gdy wymagają tego przepisy prawa lub gdy jest to wola którejś ze stron.

Kancelaria notarialna Angelika Kuropatwa - akt notarialny Zgierz - kto sporządza

Co zawiera akt notarialny?

Nie ma ściśle określonego wzoru akt notarialnego. Powinien on jednak zawierać:

  • datę oraz miejsce sporządzenia aktu notarialnego,
  • imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób fizycznych oraz imiona ich rodziców,
  • imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób występujących w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli albo pełnomocników, jak również wszystkich innych osób obecnych przy sporządzaniu aktu,
  • nazwę oraz siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie,
  • imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt został sporządzony przez zastępcę notariusza, to także jego imię i nazwisko,
  • oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty, jak również, na żądanie stron, stwierdzenie faktów i ważnych okoliczności, które nastąpiły podczas spisywania aktu notarialnego,
  • stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany,
  • podpisy osób, które brały udział w akcie, podpis notariusza i osób będących przy sporządzeniu aktu.

Kto może sporządzić akt notarialny?

Jako osoba zaufania publicznego, jedyną osobą uprawnioną do dokonywania czynności notarialnych jest notariusz. W Polsce może jeszcze zrobić to polski konsul, jednak wymaga to uzyskania pisemnego upoważnienia od ministra sprawiedliwości na wniosek ministra spraw zagranicznych.

Akt notarialny Zgierz - Angelika Kuropatwa Kancelaria Notarialna
Akty notarialne Zgierz - Kancelaria Notarialna Angelika Kuropatwa

Czynności, które wymagają zachowania formy aktu notarialnego

W formie aktu notarialnego może być zawarta każda umowa w zależności od woli stron. Forma aktu notarialnego jest obowiązkowa w przypadku zbycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, czy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Notarialne poświadczenie dziedziczenia - Zgierz

Notarialne poświadczenie dziedziczenia, a więc stwierdzenie nabycia spadku może zostać sporządzone przez notariusza. Notariusz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia w sytuacji, gdy testamentu nie było i spadkobiercę wskazują przepisy kodeksu cywilnego, jak również wtedy, gdy spadkobierca testament pozostawił. Natychmiast po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz dokonuje wpisu do Rejestru Spadkowego poprzez wprowadzenie danych z aktu do systemu elektronicznego prowadzonego przez Krajową Radę Notarialną.

Notarialne poświadczenie dziedziczenia - koszt

Notarialne poświadczenie dziedziczenia Zgierz - Kancelaria Notarialna Angelika Kuropatwa

Akt notarialny cena

Ostateczny koszt sporządzenia aktu notarialnego jest ustalany indywidualnie i zależy od notariusza. Niemniej jednak Ministerstwo Sprawiedliwości określa maksymalne stawki taksy notarialnej za wykonane czynności jak również maksymalne kwoty, o jakie może być powiększone wynagrodzenie odnośnie czynności notarialnych dokonanych poza kancelarią notarialną. 

Skontaktuj się, żeby poznać cennik.

Akt notarialny Zgierz - Notariusz Angelika Kuropatwa

Akt notarialny Zgierz

W Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez notariusza Angelikę Kuropatwę oferuje się pełen zakres usług notarialnych skierowanych do wszystkich grup odbiorców.

Zapraszamy do kontaktu.