Spisywanie protokołów

Spisywanie protokołów (według art. 104 ustawy z dn. 14.02.1991 r. Prawo o notariacie) ma na celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń. Najczęściej odwołują się one do stawiennictwa bądź niestawiennictwa stron składanych oświadczeń.
Protokoły sporządza się i spisuje również w innych sytuacjach wymienionych w ustawie. Przykładem mogą być: papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej, przyjmowanie dokumentów na przechowanie.

Notariusz spisuje zawsze protokół w formie aktu notarialnego.

Nasza Kancelaria Notarialna świadczy usługi spisywania protokołów. Zapraszamy do kontaktu.

Protokoły notarialne - kiedy i dla kogo

Do najczęściej spisywanych protokołów można zaliczyć:

 • protokołowanie zgromadzenia wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • protokołowanie walnych zgromadzeń spółek akcyjnych,
 • protokołowanie z walnych zgromadzeń spółdzielni, 
 • protokołowanie zebrań wspólnot mieszkaniowych,
 • protokołowanie zgromadzeń stowarzyszeń,
 • inne.

Protokół notarialny Zgierz

Notariusz spisuje protokół w formie aktu notarialnego. Potrzeba spisanie protokołu w formie aktu notarialnego może wynikać z:

 • ustawy,
 • umowy,
 • statutu,
 • regulaminu,
 • innego aktu wewnętrznego danej osoby prawnej.

protokół walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy spółek akcyjnych

Spisywanie protokołu - taksa notarialna

Poniżej podane są maksymalne stawki taksy notarialnej obowiązują przy sporządzaniu protokołu przez notariusza:

 • 750 zł – protokół zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni.
 • 1100 zł – protokół walnego zgromadzenia akcjonariusz
 • 500 zł – protokół zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 1 i 2 albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego
 • 1000 zł – sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego,
 • 300 zł – protokół zebrania wspólnoty mieszkaniowej
 • 1000 zł – protokół zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego
 • 50 zł – protokół przyjęcia dokumentu na przechowanie
 • 20 zł – przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc
 • 200 zł – sporządzenie innego protokołu

*Do każdej ze stawek należy doliczyć +23% VAT

Skontaktuj się, żeby poznać cennik.

Spisywanie protokołów zgierz

W Kancelarii Notarialnej w Zgierzu prowadzonej przez Angelikę Kuropatwę oferowane są usługi spisywania protokołów.

Zapraszamy do kontaktu.